EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com
Smart Metering ze sterownikami TECOMAT Foxtrot

Konsumpcja energii jest wyznacznikiem postępu cywilizacyjnego. O potędze społeczeństw stanowi zużycie wody, energii elektrycznej, ciepła, gazu, wykorzystanie sił natury takich jak wiatr, siła fal morskich czy energii słonecznej. W sytuacji dynamicznego wzrostu zapotrzebowania na energię, coraz częściej pojawiają się potrzeby racjonalizacji jej zużycia zarówno dla zmniejszenia kosztów jej wykorzystania jak i ochrony środowiska. W czasach coraz powszechniejszego wykorzystywania systemów sterowania komputerowego dostępne są techniczne środki harmonijnego gospodarowania zasobami energii oraz prowadzenia zdalnego zarządzania jej rozpływem z podniesieniem poziomu niezawodności jej dystrybucji / pisz na smartmetering[at]emeagateway.com /.

 

Jednym z głównych rozwiązań, które narzucają się samoczynnie jest obniżenie kosztów odczytu stanu liczników zużycia nośników energetycznych. Mało kto się nad tym zastanawia, ale do systematycznego odczytu mierników zużycia wody, gazu, prądu czy ciepła konieczna jest potężna "armia" inkasentów wyposażonych w notesy i ołówki oraz pracowników biurowych przepisujących odczytane dane do dokumentów płatniczych. Sterowniki TECOMAT /patrz Sterowniki PLC oraz TECOMAT Foxtrot/ radykalnie upraszczają zadania bieżącego monitoringu liczników energii pozwalając na automatyzację ich odczytu i przesył danych dedykowanym protokołem komunikacyjnym M-bus, który zapewnia łączność na relatywnie dużych dystansach. Cechą charakterystyczną jest wysoka pewność poprawności transmitowanych danych /służą one do celów fiskalnych/ oraz stosunkowo niska prędkość ich transmisji /od kilkuset do kilku tysięcy Baud/s/ /patrz M-Bus Master na stronie Submoduły/. To pierwszy etap struktury Smart Metering. W zasadzie, wyłącznie dla dokonania oszczędności na odczycie liczników, na tym etapie można zakończyć już budowę systemu, przesyłając dane do programów księgowo-fakturujących. Sterowniki TECOMAT pozwalają jednak na znacznie więcej, a głównie na łatwą automatyzację węzłów odbioru energii kontrolowanych przez dołączone liczniki. W rytm poleceń sterownika możliwa jest racjonalizacja bieżącego zużycia energii, przewidywanie i planowanie wystąpienia obciążeń szczytowych oraz synchronizacja jej zużycia w koordynacji z innymi odbiorcami. W tym zakresie wyjątkowo przydatne są także moduły SMM-33 prowadzące kompleksową analizę 3-fazowej lub 1-fazowej sieci elektrycznej zasilającej obsługiwane węzły. Sterowniki TECOMAT zapewniają jednocześnie archiwizację mierzonych wartości w formie zapisu ich w miniaturowej pamięci flash umieszczonej na karcie SD. Jednocześnie zapewniona jest łączność w sieci Internet w trybie komunikacji przewodowej lub bezprzewodowej. Uzupełnieniem struktury jest program sterowania nadrzędznego i zarządzania dyspozytorskiego SCADA Reliance, który pozwala na prowadzenie kompleksowej "polityki" dystrybucji energii oraz racjonalizacji jej zużycia. Dobrym przykładem może być zarządzanie dystrybucją ciepła i sterowanie indywidualnych, ale zharmonizowanych we współdziałaniu węzłów wymiennikowych. Zastosowanie sterowników TECOMAT pozwala na synchronizację rozruchów systemów ciepłowniczych, ich stopniowanie i uruchomienia priorytetowe /szpitale, przedszkola, szkoły.../ z centralnej dyspozytorni, a także planowanie obiegów zastępczych w okresie remontów czy awarii oraz .... zdalne odłączanie dłużników lub redukcję parametrów dostarczanego im czynnika. Sterowniki TECOMAT zapewniają zdalny dostęp operatorski do każdego węzła oraz wizualizację z dowolnego miejsca, w którym dostępna jest sieć Internet kablowa bądź dostarczana telefonią komórkową. Budowa podstawowej struktury Smart Meteringu z kompleksową automatyzacją pracy wezłów wymiennikowych w ramach całego systemu ciepłowniczego jest relatywnie beznakładowa, gdyż koszty inwestycyjne związane z nowoczesną automatyzacją szybko zwracają się w wyniku oszczędności nakładów przeznaczanych na działalność inkasencką i biurową oraz serwisową wymagającą zwiększonej obsady personalnej w okresach rozruchu i wyłączenia systemu. Zaskakującym swą skutecznością jest skutek "uboczny" zastosowania układów automatyki TECOMAT. Jako, że pozwalają one na indywidualną wizualizację zarówno bieżących, chwilowych stanów odczytywanych wartości pomiarowych jak również na prezentację graficzną gromadzonych danych historycznych, to ich wizualizacja np. na domowym, naściennym panelu ID-18 /patrz Panele/, daje bieżącą kontrolę zużycia energii i powoduje reakcję użytkownika w formie odruchu oszczędnościowego. Liczniki energii są montowane przeważnie w miejscach dających relatywnie łatwy dostęp do odczytu przez inkasenta, a uświadomienie poziomu konsumpcji energii jej użytkownikom przynosi pozytywne nawyki racjonalizacji jej zużycia. Firma Teco oferuje także rozwiązania pozwalające na samodzielne ingerowanie użytkownika w optymalizację zużycia energii bez konieczności zgłębiania tajników automatyki i zasad jej programowania. Dostarczamy kompletne systemy obsługi układów nadzoru nad poborem mediów, które są parametryzowane przez użytkownika przy pomocy jego własnego telewizora /patrz Technika Instalacyjna/. System odczytujący stany liczników /a mogą być także odczyty bezprzewodowe/ generuje własny "program telewizyjny", który może być "ustawiany" dokładnie tak samo jak reguluje się telewizor. Tym sposobem, nawet mniej doświadczony odbiorca może w bardzo łatwy sposób aktywnie korzystać z dobrodziejstwa jakie niesie ze sobą połączenie idei Smart Meteringu z rzeczywistym układem sterowania TECOMAT pozwalającym na racjonalizację konsumpcji mediów i tym sposobem przyczynianie się aktywne do ochrony środowiska i optymalizacji gospodarowania zasobami w strukturze Smart Grid /patrz Smart Grid oraz Smart Metering/. Sterowniki TECOMAT są prekursorami w tym zakresie, oferując klientom szeroką gamę możliwości komunikacyjnych i kontrolnych pozwalających objąć swoim zasięgiem olbrzymie i bardzo rozległe systemy odbioru nośników energii. Najmniejsza jednostka centralna sterownika TECOMAT Foxtrot może w sposób naturalny kontrolować obiekty o wielkości ponad 4 tysięcy wejść/wyjść dwustanowych lub ponad 1200 wejść/wyjść analogowych w strukturach rozproszonych, w tym także radiowych /patrz Przegląd RFox&CIB/. A to już tylko krok do realizacji kolejnych etapów budowy inteligentnych miast w ramach koncepcji Smart City niosącej ze sobą cechy globalnej odpowiedzialności przy aktywnym zaspokajaniu lokalnych potrzeb indywidualnych użytkowników.