EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com
Kooperacja z IP-HUB

Centrum kompetencji zarządzania własnością intelektualną – IP-Hub Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu 5. Dyfuzja innowacji, Działania 5.4. dla instytucji otoczenia biznesu „Zarządzanie własnością intelektualną”. IP Hub skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców sektora MŚP oraz instytucji działających i wspierających ich działalność, czyli Centrów Transferu Technologii, Parków Technologicznych, Inkubatorów Przedsiębiorczości, Akceleratorów Innowacji, regionalnych ośrodków naukowych, fundacji i stowarzyszeń. Jako że polskie firmy nie zawsze wiedzą, jak wykorzystywać własność intelektualną w grze rynkowej i jak na niej zarabiać, projekt ma na celu uzmysłowienie polskim przedsiębiorcom na konkretnych doświadczeniach krajowych i zagranicznych (case studies) znaczenia ochrony własności intelektualnej w zarządzaniu majątkiem firmy i budowaniu jej konkurencyjności na rynku. 
                                       Nasze hasło to:  Pierwszy milion masz w głowie!Współpraca dydaktyczna

Mamy zaszczyt poinformować o rozpoczęciu kolejnej edycji Konkursu na najciekawsze prace magisterskie. Trzech wyłonionych zwcięzców chcielibyśmy uhonorować nagrodą w wysokości dwóch tysięcy złotych. Uczelniom, z których wyłonieni zostaną laureaci przekażemy sprzęt o takiej samej wartości. Tematyka projektów magisterskich dotyczyć musi elektroniki, elektrotechniki lub automatyki oraz, poza częścią teoretyczną, obejmować także część praktyczną opartą o sterowniki PLC TECOMAT.Regulamin Konkursu na najciekawsze prace magisterskie

Firma EMEA Gateway zamierza w każdym roku akademickim uhonorować nagrodami trzy wybrane prace magisterskie. Wybór laureatów nastąpi spośród autorów wszystkich nadesłanych prac magisterskich spełniających kryteria zawarte w niniejszym Regulaminie. Tematyka prac magisterskich musi dotyczyć elektroniki, elektrotechniki lub automatyki i obejmować, poza częścią teoretyczną, również wykonanie praktyczne bazujące na sterownikach PLC TECOMAT. Wykonanie praktyczne musi obejmować rzeczywistą konstrukcję urządzenia lub stanowiska badawczego, a nie tylko opracowanie symulacyjne. Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace teoretyczne bądź polegające wyłącznie na opracowaniu oprogramowania. Obronione wersje prac magisterskich z poprzedniego roku akademickiego należy nadsyłać do firmy EMEA Gateway w terminie do 6 stycznia roku drogą elektroniczną na adres info@emeagateway.com.
Wśród przesłanych dokumentów muszą znajdować się także:
- Harmonogram pracy przedstawiający zwięźle temat wraz z opisem części praktycznej.
- Rekomendacja promotora lub opiekuna pracy.
- Dane autora /autorów/ przesłanej pracy.
Firma EMEA Gateway dokona wyboru trzech zwycięskich prac spośród prawidłowo nadesłanych i poinformuje o tym ich autorów, promotorów i/lub opiekunów oraz uczelnie drogą elektroniczną do 31 stycznia. Lista laureatów zostanie również opublikowana na stronie internetowej www.emeagateway.com. Firma EMEA Gateway zastrzega sobie prawo do zmiany liczby nagrodzonych prac. Laureaci zobowiązani są do przysłania pocztą oryginałów dokumentów, o których jest mowa powyżej w terminie do 1 marca. Niedotrzymanie tego terminu powoduje wykluczenie laureata z Konkursu. Dokumenty należy przesłać na adres firmy EMEA Gateway z dopiskiem „Konkurs dla studentów”. Firma EMEA Gateway zastrzega sobie prawo do informowania o nadesłanych i zwycięzkich pracach na stronie internetowej www.emeagateway.com, innych stronach należących do EMEA Gateway oraz w prasie. Firma EMEA Gateway nie rości sobie praw wyłączności do korzystania z wyników nadesłanych prac zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej. Ostateczny termin przekazania nagród laureatom ustala się na 15 marca. W przypadku, gdy uhonorowana nagrodą praca magisterska, ma więcej niż jednego autora, kwota nagrody podzielona zostanie równo pomiędzy wszystkich autorów. Dodatkowo, Katedra lub inna jednostka organizacyjna, pod którą podlega wybrany laureat otrzyma w prezencie aparaturę pomiarową lub inne wybrane przez siebie produkty dostępne w sprzedaży w firmie EMEA Gateway, o wartości brutto około 2000 (słownie: dwa tysiące) PLN.  Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu zarówno przez autorów jak i przez uczelnię. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do EMEA Gateway. Od decyzji EMEA Gateway dotyczących Konkursu nie ma odwołania. EMEA Gateway zastrzega sobie prawo publikacji całości lub dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonych prac. Nagrody wręczne są laureatom osobiście. Wszelkie informacje na temat Konkursu uzyskać można pisząc na adres: info@emeagateway.com.