EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com

Safety Automation - Bezpieczna droga przez świat europejskich standardów

Maszyny i obiekty technologiczne są urządzeniami mogącymi w pewnych sytuacjach stanowić zagrożenie dla obsługującego personelu i środowiska. Spełnienie norm w celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa instalacji spoczywa na projektantach układów automatyki, których zadaniem jest zapewnienie prawidłowości działania urządzeń w każdym trybie ich pracy, a zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych. Zakres normatywny dotyczący systemów automatyzacji produkcji wyznaczają międzynarodowe standardy. Wypełnienie wymogów leży w zakresie podstawowych obowiązków osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo maszyn i urządzeń. Państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobligowane do przestrzegania Dyrektywy Maszynowej 98/37/WE, która wymaga, aby układy sterowania zapobiegały powstawaniu niebezpiecznych sytuacji oraz aby błędy i defekty w układach hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych do nich nie doprowadzały. W tym aspekcie, zakres aplikacji uniwersalnych sterowników programowalnych staje się coraz bardziej ograniczony na rzecz rozwiązań redundantnych i samotestujących. Wprowadzono do stosowania normy takie jak EN ISO 12100 Zasady Projektowania czy EN 1050 Zasady Oceny Ryzyka w zakresie nadrzędnym ponad innymi jak np. zakresie określania poziomu zapewnienia bezpieczeństwa /PL a-e/ w powiązaniu z poziomem nienaruszalności bezpieczeństwa dla układów elektrycznych /SIL 1-3 wg EN IEC 62061/. Prawidłowe określenie występującego ryzyka jest umiejętnością wynikającą z posiadania i stosowania unikalnej wiedzy, jak i wykorzystywania metod badawczych oraz specjalistycznej aparatury pomiarowej. EMEA Gateway posiada wiedzę specjalistyczną w zakresie budowy układów kontroli z wykorzystaniem komponentów uniwersalnych jak i przeznaczonych do aplikacji w systemach o najwyższym ryzyku wystąpienia zagrożeń wynikających z awarii. Oferta obejmuje także dostawy specjalistycznego wyposażenia takiego jak: czujniki obiektowe, aparatura sygnalizacyjna i monitorująca, moduły i sterowniki programowalne, struktury zdecentralizowane, układy napędu elektrycznego, urządzenia diagnostyki, wizualizacji i obsługi operatorskiej oraz sieci komunikacyjne dla kontroli obwodów bezpieczeństwa, nadzorowania procesów odstawienia awaryjnego /Shutdown/ i wymiany danych technologicznych w tym także w systemach o różnych standardach i protokołach.

Graf oceny ryzyka - subiektywna estymacja oceny pożądanego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa.

Graf oceny ryzyka wg EN 13849
/ocena pożądanego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa/
Możliwe obrażenia Narażenie na zagrożenie Uniknięcie zagrożenia Poziom zapewnienia bezpieczeństwa PL
Odwracalne Rzadko Możliwe a
Niemożliwe b
Często Możliwe
Niemożliwe c
Nieodwracalne
i śmierć
Rzadko Możliwe
Niemożliwe d
Często Możliwe
Niemożliwe e

Kategorie i odpowiadający im pożądany poziom zapewnienia bezpieczeństwa /PL/ oraz średnie prawdopodobieństwo niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia na godzinę /MTTFd/.

Kategorie i odpowiadające im średnie prawdopodobieństwo niebezpiecznego uszkodzenia  urządzenia na godzinę /MTTFd/ w powiązaniu z liczbą uszkodzeń niebezpiecznych w stosunku do wszystkich uszkodzeń /DC/.
 Kat.B DC none /bez znaczenia/ 4,23·10-6 < x  < 3,80·10-5
 Kat.1 DC none /bez znaczenia/ 1,14·10-6 < x < 3,80·10-6
 Kat.2 DC low /niski/ 5,28·10-7  < x < 2,58·10-5
 Kat.2 DC medium /średni/ 2,29·10-7 < x < 1,99·10-5
 Kat.3 DC low /niski/ 1,01·10-7 < x < 1,26·10-5
 Kat 3 DCmedium /średni/ 4,29·10-8 < x < 6,09·10-6
 Kat.4 DC high /wysoki/ 2,47·10-8 < x < 9,54·10-8

Poziom SIL wymaganych środków bezpieczeństwa, które powinny być zastosowane w układzie sterowania dla osiągnięcia  zakładanego średniego prawdopodobieństwa wystąpienia niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia na godzinę.

PL - SIL /wskaźnik skuteczności redukcji ryzyka przez system sterowania/

Pożądany poziom zapewnienia
bezpieczeństwa PL

Odpowiadające średnie prawdopodobieństwo uszkodzenia niebezpiecznego na godzinę /MTTFd - Mean Time to Failure dangerous./.

Wymagany poziom
nienaruszalności bezpieczeństwa SIL

a 1·10-5 < x < 1·10-4 brak szczególnych wymagań
b 3·10-6 < x < 1·10-5 1

c

1·10-6 < x <  3·10-6

1

d

1·10-7< x < 1·10-6

2
e

1·10-8 < x < 1·10-7

3