EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com

Ogólne Warunki Handlowe

Postanowienia ogólne

1. Postanowienia wymienione w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych dotyczą wszystkich umów zawartych między klientami a EMEA Gateway w terminie ich obowiązywania. Mogą one ulec zmianie jedynie na podstawie odrębnych, indywidualnych pisemnych ustaleń zawartych pomiędzy kontrahentem i EMEA Gateway.
2. Opisy i ceny prezentowane na stronach internetowych EMEA Gateway stanowią jedynie zaproszenie do rokowań w rozumieniu art. 71 KC natomiast nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC.
3. Zgodnie z polskim prawem, obowiązująca jest polska wersja językowa Ogólnych Warunków Handlowych. Pozostałe wersje językowe służą tylko celom informacyjnym.Ceny

1. EMEA Gateway stara się utrzymać niezmienny poziom cen oferowanych wyrobów i usług, jednak ze względu na częste zmiany kursu walut, przepisów podatkowych oraz cen na rynkach światowych, mogą one ulegać zmianom.
2. Obowiązującą przy sprzedaży jest cena publikowana przez EMEA Gateway na stronie internetowej www.emeagateway.com w dniu wysyłki towaru lub cena uzgodniona pisemnie w ramach odrębnych ustaleń zawartych pomiędzy kontrahentem i EMEA Gateway.
3. W przypadku przedpłaty, obowiązującą ceną jest cena z faktury ProForma.
4. Ceny na stronie www.emeagateway.com są wartościami netto EXW i prezentowane są w EUR lub w PLN. Ceny nie zawierają kosztów transportu, ceł i podatku VAT.Przyjęcie zamówienia

1. EMEA Gateway przyjmuje zamówienia w formie elektronicznej udostępniając w tym celu funkcjonalność portalu, którego jest właścicielem /patrz Regulamin sklepu/.
2. Zamówienie jest uważane za przyjęte do realizacji po dokonaniu należnej przedpłaty z tytułu dostawy zamawianych wyrobów.
3. EMEA Gateway przyjmuje także zamówienia składane w innej formie, jednak wyłączenie na podstawie odrębnych umów o stałej współpracy.
4. EMEA Gateway nie przyjmuje zamówień od kontrahentów, którzy mają jakiekolwiek nieuregulowane zobowiązania wobec EMEA Gateway.


Zamówienia terminowe

1. EMEA Gateway przyjmuje także zamówienia z możliwością dostawy w określonym terminie. Dla realizacji takich zamówień należy skontaktować się z EMEA Gateway celem dokonania odrębnych uzgodnień.


Gwarancja, reklamacja, wymiana i zwrot towaru

1. Gwarancją Producenta objęte są tylko wady powstałe z powodu użycia nieodpowiednich materiałów lub wadliwego wykonania wyrobów.
2. Okres gwarancji za wady fizyczne przedmiotu dostawy jest zgodny z okresem gwarancji Producenta lub 12 miesięcy w pozostałych przypadkach, licząc od daty odbioru towaru przez Zamawiającego.
3. Wady zgłoszone w tym gwarancji zostaną usunięte (lub towar zostanie wymieniony na wolny od wad) w terminie maksimum do 2 miesięcy od daty zgłoszenia reklamacji.
4. Gwarancja wygasa jeśli bez pisemnej zgody EMEA Gateway zostaną dokonane przeróbki wyrobu lub jego modyfikacje i jeśli wyrób nie będzie eksploatowany zgodnie z jego instrukcją użytkowania.
5. EMEA Gateway udziela gwarancji na zakupiony towar zgodnie z warunkami producenta w terminie liczonym od daty sprzedaży.
6. Warunkiem zwrotu lub wymiany jest odesłanie towaru w nienaruszonym stanie i w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Zwrot oraz wymiana obłożone są pobraniem zryczałtowanych kosztów w wysokości 25% wartości zwracanego towaru jednak nie mniejszej niż 25Euro oraz kosztów manipulacyjnych w wysokości 100Euro.
7. Koszty wysyłki wyrobów zwracanych, wymienianych, reklamowanych i przeznaczonych do naprawy pokrywają nabywcy. W przypadku uznanych reklamacji, kosztu transportu po wymianie/naprawie pokrywane są przez EMEA Gateway
8. Każdy zwrot, wymiana lub reklamacja muszą być uzgodnione z EMEA Gateway i poprzedzone pismem uzasadniającym przesłanym listownie na adres siedziby firmy lub emailem na skrzynkę info[at]emeagateway.com , które powinno zawierać przyczynę zwrotu lub opis wady będącej podstawą reklamacji.

     Uwaga:

     Nie należy odsyłać wyrobów jeżeli nie zostało to wcześniej ustalone i zaakceptowane przez
     EMEA Gateway. Przesyłki nieoczekiwane nie będą odbierane.
Jakość

1. Towary sprzedawane przez EMEA Gateway są wysokiej jakości wyrobami przeznaczonymi głównie do zastosowań profesjonalnych. Sposób ich przewożenia, magazynowania i pakowania zapewnia ochronę przed uszkodzeniami zarówno mechanicznymi jak i elektrycznymi.Procedura reklamacyjna

1 Uwagi dotyczące jakości produktów, sposobu obsługi i niezgodności między stanem faktycznym a fakturą, należy zgłaszać do EMEA Gateway telefonicznie /tel. +48.228145000/, pocztą tradycyjną lub elektroniczną /reklamacje[at]emea.pl/.
2. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są jedynie po przedstawieniu przez klienta adekwatnych dokumentów zakupu lub umów.
3. Reklamacje ilościowe przyjmowane są wyłącznie w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
4. Przesyłki uszkodzone mechaniczne należy sprawdzić w obecności kuriera, po czym należy sporządzić dwustronny protokół opisujący zniszczenia. Protokół podpisany przez przewoźnika stanowi podstawę reklamacji.

Zwroty

1. Podstawą do dokonania zwrotu może być uzgodnienie związane z procedurą reklamacyjną jak również błędna dostawa produktów.
2. Zwroty wadliwych lub błędnie dostarczonych towarów należy realizować wyłącznie za pomocą przesyłki bez pobrania.
3. Zwrócone wyroby podlegają ocenie, a w przypadku uznania zasadności reklamacji towar wymieniany jest na wolny od wad.
4. Odpowiedzialność EMEA Gateway za dostarczenie wadliwych produktów jest ograniczona do wymiany towaru lub, w szczególnych przypadkach, zwrotu zapłaconej kwoty.
5. Klienci będący w świetle obowiązujących przepisów konsumentami, mają prawo do zwrotu towaru w ciągu 10 dni bez podania przyczyny zwrotu i jakichkolwiek dodatkowych opłat. Zwracany towar nie może nosić jakichkolwiek śladów używania lub zniszczenia i musi być odesłany w oryginalnym opakowaniu.Zapłata i formy płatności

1. Zapłata za zamówione wyroby pobierana jest w formie przedpłaty.
2. W przypadkach szczególnych, potwierdzonych oddzielną umową, zapłata może być pobierana w terminie odroczonym /kredyt handlowy/.
3. Jako termin płatności w terminie odroczonym należy rozumieć dzień wpływu należności na rachunek EMEA Gateway licząc od daty wystawienia faktury VAT.
4. Formą płatności stosowaną przez EMEA Gateway jest przelew bankowy.
5. W przypadku opóźnień w realizacji płatności EMEA Gateway nalicza urzędowe odsetki karne.
6. Zapłata z tytułu sprzedaży zamówionych wyrobów następuje w formie przedpłaty w PLN na konto EMEA Gateway /patrz Kontakt / Zastosowanie ma kurs sprzedaży Euro. Do podanych cen doliczany jest podatek VAT.
7. EMEA Gateway wystawia faktury Proforma VAT oraz VAT oznaczone jako Faktura metoda kasowa Proforma oraz Faktura metoda kasowa w formie elektronicznej bez podpisu i pieczęci wystawcy.
8. Kontrahenci którzy wymagają udzielenia kredytu kupieckiego /zastosowania płatności z odroczonym terminem/ muszą zostać pozytywnie zweryfikowani przez EMEA Gateway w zakresie wiarygodności finansowej przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
9. EMEA Gateway udziela kredytu kupieckiego na okres nie dłuższy niż 90 dni kalendarzowych za cenę 0,1% wartości zamówionych towarów i usług za każdy dzień odroczenia płatności.
10. Dostawy częściowe są fakturowane oddzielnie dla każdej z nich.
11. Maksymalna wartość zamówienia on-line wynosi 10 000 PLN netto (bez uwzględnienia rabatu). Powyżej tej wartości każde zamówienie jest rozpatrywane indywidualnie. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zmówienia budzącego wątpliwości wobec wiarygodności Zamawiającego.
12. Do momentu otrzymania pełnej zapłaty za dostarczone wyroby, pozostają one własnością EMEA Gateway. Przeniesienie prawa własności następuje z chwilą pełnego wywiązania się Zamawiającego z zapłaty należnej ceny.
13. Za dzień wykonania zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek EMEA Gateway.


Odmowa przyjęcia zamówienia

1. EMEA Gateway zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia, wstrzymania realizacji zamówienia lub wysyłki zamówionego towaru, jeżeli klient zalega z płatnościami lub jego sytuacja prawna lub finansowa może powodować problemy z dokonaniem płatności w przyszłości.


Dokumenty sprzedaży

1. EMEA Gateway wystawia fakturę VAT dla każdej dokonanej transakcji.


Ograniczenie odpowiedzialności

1. EMEA Gateway nie ponosi bieżącej ani dalej idącej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy, dostarczenia produktów o parametrach innych niż te zawarte w katalogu lub ofercie internetowej, niedostarczenia produktu lub zmiany cen.
2. W szczególności EMEA Gateway nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia odpowiedniego towaru w danym terminie.
3. Powyższe ograniczenia nie dotyczą sytuacji, w której na dostawę danego towaru została zawarta oddzielna umowa między EMEA Gateway a klientem, w której sprecyzowano warunki dostawy i odpowiedzialność za ich niedotrzymanie.Współpraca prowizyjna

1. EMEA Gateway prowadzi także współpracę na zasadach prowizyjnych. Umowy w tym zakresie zawierane są na indywidualnych warunkach z podmiotami, które zechcą podjąć stałą kooperację.
2. Wysokość prowizji jest przedmiotem ustaleń dwustronnych


Postanowienia różne

1. EMEA Gateway dokłada wszelkich starań aby realizacja zamówień klientów była realizowana z najwyższym profesjonalizmem i jakością obsługi.
2. EMEA Gateway nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niepełne określenie przedmiotu zamówienia.
3. Odstąpienie od zamówienia w trakcie jego realizacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poniesienie przez kontrahenta wszystkich poniesionych kosztów związanych z realizacją zamówienia.
4. EMEA Gateway zastrzega sobie prawo zachowania własności przedmiotu dostawy aż do momentu uzyskania pełnej zapłaty.
5. Jeśli przedmiotem dostawy są towary importowane to w przypadku konieczności załatwienia dodatkowych pozwoleń lub dokumentów związanych z wywozem i/lub przywozem z/do Polski na oferowany towar lub jego część termin dostawy zostaje przedłużony o czas potrzebny na załatwienie tych zezwoleń lub dokumentów. Termin dostawy może zostać przedłużony w przypadku działania siły wyższej, przy czym za siłę uważa się takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą i niezawinione przez EMEA Gateway, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistniały po rozpoczęciu transakcji handlowej pomiędzy Zamawiającym i EMEA Gateway.
6. Dostawy przedmiotów importowanych odbywają się z uwzględnieniem warunków handlowych producenta wyszczególnionymi w kategorii Imprint/Przedstawicielstwo.
7. Zastosowanie
niektórych produktów z oferty EMEA Gateway w gotowych aplikacjach wymaga poddania ocenie zgodności CE gotowego urządzenia.
8. Złożenie zamówienia w EMEA Gateway równoznaczne jest z zaakceptowaniem niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.
9. Złożenie zamówienia w EMEA Gateway jest równoznaczne z oświadczeniem nabywcy o posiadanym czynnym prawie do składania zamówień i dokonywania zapłaty.
10. Złożenie zamówienia w EMEA Gateway a także odebranie towarów i rzeczy równoznaczne jest z oświadczeniem Nabywcy, że wskazana w fakturze VAT kwota należności za towary i rzeczy jest zabezpieczona jako zapłata na rzecz EMEA Gateway w wysokości uwidocznionej w fakturze.
11. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi obowiązują przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego
12. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują do momentu publikacji ich zmiany na stronach internetowych EMEA Gateway.


Sprawy sporne

1. Wszelkie spory będą rozstrzygane na gruncie prawa polskiego w sądzie w Warszawie


Termin aktualizacji 6.07.2011