EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com
Regulamin obsługi Zamówień OnlineInformacje ogólne

System Zamówień Online jest własnością firmy EMEA Gateway.


Informacje o produktach

1. Nazwy i zdjęcia produktów są wyłączną własnością producentów i nie mogą być rozpowszechniane w żadnej postaci bez ich zgody.
2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są wartościami netto.


Informacje o danych osobowych

1. W przypadku gdy, informacje pozyskane w trakcie wprowadzania zamówienia oraz jego realizacji zawierały będą dane osobowe, zostaną one użyte wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem w zgodzie z Ustawą Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz 883), która określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane przez EMEA Gateway zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 3,4 i 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, przetwarzane są jedynie w celach ewidencji kontrahentów. Dane te mogą służyć także do celów marketingowych EMEA Gateway. Szczegóły patrz Ochrona Danych Osobowych
2. EMEA Gateway gwarantuje realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawienie lub usunięcie.
3. Użytkownik systemu Zamówień Online jest odpowiedzialny za ochronę swojego loginu i hasła oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne za jego udostępnienie osobom trzecim.Wymagania informatyczne

W celu prawidłowej realizacji zamówienia, przeglądarka internetowa użytkownika powinna:
- mieć włączoną obsługę 'Cookie'
- obsługiwać JavaScript (Internet Explorer 6.0 i Firefox 2.0 lub wyższe)
- prawidłowo interpretować style dokumentu (CSS)Zamówienia

1. Zamówienia składane przez Internet są traktowane przez EMEA Gateway na równi z zamówieniami złożonymi na piśmie.
2. W przypadku klientów, z którymi EMEA Gateway ma podpisane stałe umowy o współpracy, warunki oraz tryb realizacji zamówień są zgodne z tymi umowami.
3. W przypadku nowych klientów zamówienie jest przyjmowane do realizacji po jego dodatkowej weryfikacji drogą mailową i/lub telefoniczną.
4. Dowodem zawarcia kontraktu jest faktura zaliczkowa ProForma VAT lub, w szczególnych przypadkach klientów stałych, Faktura VAT. Nie wystawiamy żadnych innych dokumentów potwierdzających przyjęcie zamówienia do realizacji.
5. Termin realizacji zamówienia uwarunkowany jest dostępnością towarów w magazynach EMEA Gateway i producentów.
6. Zastosowanie mają także Warunki Dostaw kooperantów EMEA Gateway, które mogą definiować szczególne okoliczności realizacji złożonych zamówieńProcedura składania i realizacji zamówień

1. Z funkcjonalności sklepu mogą korzystać wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy.
2. Podane dane rejestracyjne muszą być prawdziwe pod odpowiedzialnością prawną Użytkownika.
3. EMEA Gateway zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych rejestracyjnych Użytkownika i anulowania wszelkich form kooperacji w przypadku stwierdzenia ich nieprawdziwości.
4. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularza zamówienia udostępnionego na stronach sklepu internetowego.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma EMEA Gateway zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika.
6. Zamówienia złożone w oparciu o błędne lub nieprawdziwe dane nie będą rozpatrywane.
7. Zamówione wyroby są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
8. Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
9. Koszty przesyłki są pokrywane przez Użytkownika.
10. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
11. EMEA Gateway nie gwarantuje aktualności stanów magazynowych.
12. Zamówienia na towary znajdujące się w magazynie producenta są realizowane w większości w ciągu około14 dni roboczych (jednocześnie w Polsce i w kraju producenta). Przeciętny okres dostawy produktu dostępnego w magazynie jest uwidoczniony w opisie każdego produktu w sklepie.
13. Minimalna wartość zamówienia wynosi równowartość 100 Euro według aktualnego kursu sprzedaży Euro w NBP.
14. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z prawnie wiążacym oświadczeniem Nabywcy, że kwota brutto należności za towary i rzeczy jest zabezpieczona jako zapłata na rzecz EMEA Gateway w należnej wysokości wynikającej z cennika bądź uwidocznionej w fakturze.Cena, płatność i warunki dostawy

1. Ceny większości wyrobów podane są w Euro.  
2. Zapłata z tytułu sprzedaży zamówionych wyrobów następuje w formie przedpłaty w PLN na konto EMEA Gateway /patrz Kontakt / Zastosowanie ma kurs sprzedaży Euro w NBP w dniu przyjęcia zamówienia. Dla zamówień, które nie są objęte dodatkową umową, jest to kurs sprzedaży Euro w NBP z dnia wpływu zamówienia. Do podanych cen doliczany jest podatek VAT.
3. Wartość netto zamówionych wyrobów oraz cena ich transportu bez uwzględnienia indywidualnych warunków handlowych, którymi mogą być objęci wybrani kontrahenci, jest wskazana w procesie składania zamówienia.
4. EMEA Gateway wystawia faktury Proforma VAT oraz VAT oznaczone jako Faktura metoda kasowa Proforma oraz Faktura metoda kasowa w formie elektronicznej bez podpisu i pieczęci wystawcy.
5. Dokumenty faktur wynikające z wprowadzonego zamówienia są dostępne w zakładce VIP portalu /link http://emeagateway.eu/emea/pl/vip_login/ . Są to jedyne dokumenty określające zobowiązania umowne stron zawieranego kontraktu. Wszelkie inne informacje, zwłaszcza określające ceny, służą wyłącznie dla orientacji.
6. Zakończenie procedury składania zamówienia nie jest jednoznaczne z przyjęciem tego zamówienia do realizacji przez EMEA Gateway. Informacje o statusie złożonego zamówienia dostępne są w portalu, w zakładce VIP.
7. Status założonego zamówienia może przyjąć następujące wartości:
 - Brak dostępu do zakładki VIP w portalu EMEA Gateway - oznacza status nowego klienta, którego dane rejestracyjne nie zostały zweryfikowane przez EMEA Gateway.
 - Brak informacji o złożonym zamówieniu w zakładce VIP po zalogowaniu - oznacza, iż EMEA Gateway prowadzi proces potwierdzenia dostępu do wyrobów wyszczególnionych w zamówieniu /niektóre wyroby nie są dostępne w trybie sprzedaży magazynowej/.
 - "Wpłynęło - Received" - status potwierdzający wpływ zamówienia. Jednocześnie dostępny jest dokument faktura Proforma uwzględniający indywidualne warunki handlowe ustalone w procesie negocjacji.
 - "Przyjęto - Accepted" - status potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji. Jednocześnie dostępny jest dokument faktury VAT potwierdzający datę wiążących zobowiązań podatkowych wraz z informacją potwierdzajacą wpływ lub termin odroczenia wpływu należności na konto EMEA Gateway.
 - "Wysłano - Shipped" - status potwierdzający przekazanie zamówionych wyrobów firmie kurierskiej. Jednocześnie dostępny jest bezpośredni link pozwalający na śledzenie etapów transportu przesyłki.
 - "Zakończono - Terminated" - status potwierdzenia odbioru przesyłki i wywiązania się EMEA Gateway z realizacji złożonego zamówienia.
 - "Anulowano - Cancelled" - status potwierdzający anulowanie złożonego zamówienia, np. z powodu braku zapłaty w terminie wskazanym na fakturze Proforma.
 - "Wezwanie do zapłaty" - status potwierdzający żądanie natychmiastowej zapłaty na konto EMEA Gateway z tytułu dostarczonych produktów/usług według oddzielnej umowy z EMEA Gateway.
 - "Dostarczono. Oczekuje na zapłatę" - status potwierdzający zrealizowanie dostawy produktów/usług według oddzielnej umowy z EMEA Gateway i oczekiwanie na terminowe dokonanie zapłaty przez kontrahenta.
 - "Brak zapłaty w terminie" - status przypominający, iż na konto EMEA Gateway nie wpłynęła terminowo uzgodniona w oddzielnej umowie z kontrahentem należność z tytułu zrealizowanej dostawy produktów/usług.
 - "Nieuregulowane zobowiązania" - status wstrzymania realizacji kolejnego zamówienia przez EMEA Gateway na skutek braku zapłaty za dotychczas zrealizowane zamówienia.Dostawy towaru, transport i spedycja

1. Dostawy w Polsce realizowane przez firmę spedycyjną wg stawek 0,1-2kg 20Euro,  2,1-5kg 40Euro, 5,1-10kg 50Euro, 10,1-20kg 80Euro,
- powyżej 20kg ceny uzgadniane oddzielnie
2. Koszt transportu zależny jest od wagi zamówionych wyrobów i jest podawany w procesie zamawiania.
3. Istnieje również możliwość osobistego odbioru towaru w siedzibie firmy EMEA Gateway w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.
Odbiór osobisty musi być poprzedzony uzgodnieniem z EMEA Gateway.Eksport

1. Klienci zagraniczni mogą składać zamówienia korzystając z menu obsługi zamówień online w języku angielskim. Wybór języka nie ma wpływu na procedurę zakupu.
2. Klientów mających siedzibę w krajach należących do Unii Europejskiej prosimy o podanie nam swojego europejskiego numeru ewidencyjnego VAT. Umożliwi to dokonanie wewnątrzunijnej dostawy z zerową stawką VAT. Jeżeli nie otrzymamy od Państwa takiego potwierdzonego numeru, a także potwierdzenia otrzymania towaru, EMEA Gateway wystawia fakturę obciążoną polską stawką VAT.
3. Sprzedaż eksportowa poza teren UE jest dokonywana na podstawie dokumentu SAD, który należy potwierdzić na granicy UE. Jeżeli w ciągu miesiąca EMEA Gateway nie otrzyma potwierdzonej na granicy deklaracji SAD, dokona obciążenia klienta poniesionymi karami i podatkiem VAT.Informacje dodatkowe

1. We wszystkich relacjach gospodarczych obowiązują Ogólne Warunki Handlowe EMEA Gateway.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.
3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i Ogólnych Warunków Handlowych EMEA Gateway
4. Odwołanie zamówienia przed wpływem należności na konto EMEA Gateway nie jest obciążone kosztami dodatkowymi.
5. Odwołanie zamówienia przed rozpoczęciem realizacji lub wysyłką do Zamawiającego, a po zaksięgowaniu należnego wpływu na koncie EMEA Gateway są obciążone kosztami manipulacyjnymi w wysokości 100PLN netto.


Termin aktualizacji 31.10.2011

© 2007-2020 EMEA Gateway


SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURO HANDLOWE 03-159 Warszawa, ul. Wilczej Łąki 9, tel.+ 48 22 8145000, e-mail info[at]emeagateway.com