EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com

Dział EMEA PowerHub oferuje usługę projektowania i realizacji rozwiązań dla inwestorów indywidualnych budujących Prosumenckie Węzły Energetyczne /Home Power System/ wykorzystujące systemy automatyki domowej HMS/BMS oraz zasoby Odnawialnych Źródeł Energii /OZE/. Dział EMEA PowerHub prowadzi także szkolenia dla osób, które są zainteresowane poszerzeniem wiedzy w zakresie rekomendowanym dla specjalistów ubiegających się o uprawnienia Certyfikowanego Instalatora OZE. Szkolenia obejmują zagadnienia zalecane standardami UE.

 

Kursy obejmują poniższą tematykę ogólną:
- Odzysk energii ze źródeł płytkiej geotermii, odpadów przemysłowych i rolniczych, wiatru i biomasy
- Zasoby naturalne
- Energia pierwotna
- Efekt ekologiczny
- Przemiany form energii, metody konwersji, kogeneracja
- Produkcja energii w OŹE
- Wytwarzanie energii w elektrowniach wiatrowych
- Wytwarzanie energii w biogazowniach rolniczych i utylizacyjnych
- Konwersja energii w pomach ciepła
- Odzyskiwanie energii z "odpadów" - ścieki, biomasa komunalna
- Budowa systemów generacji energii w oparciu o OŹE /także z wykorzystaniem energii solarnej i rekuperacji/
- Aspekty projektowania systemów grzewczych i zasilania elektrycznego w małych obiektach infrastrukturalnych
- Sterowniki PLC TECOMAT Foxtrot w układach zarządzania zasobami energetycznymi budynku
- Domowe Mikrosiłownie Kogeneracyjne
- Gminne Centra Energetyczne
- Aspekty bezpiecznej eksploatacji urządzeń OŹE
- Magazynowanie energii
- Zagospodarowanie wyprodukowanej energii
- Zagospodarowanie pozostałości po przemianach energetycznych
- Koszt cyklu życia, kalkulacja kosztów produkcji /amortyzacja, utylizacja ścieków, podatki/
- Podłączenie OŹE do odbiorczych sieci przesyłowych /prąd, gaz, ciepło/
- Obowiązek zakupu energii z OŹE
- Opłacalność przedsięwzięcia OŹE
- Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji w OŹE
- Optymalizacja kosztowa projektów
- Przychody z inwestycji w OŹE
- Perspektywa zwrotu inwestycji w OŹE, szacowanie przychodów, ryzyko inwestycyjne
- Koszt eksploatacji i utylizacji OŹE, utracone przychody związane z posadowieniem OŹE
- Szacowanie przychodów z inwestycji w OŹE, system aukcyjny
- Energetyka prosumencka – zasady inwestycji w instalacje OŹE wg prawa energetycznego
- Oddziaływanie inwestycji OŹE na środowisko
- Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych
- Ocena oddziaływania na środowisko OOŚ
- Karta Informacyjna Przedsięwzięcia i Raport Oddziaływania Przedsięwzięcia
- Udział społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych
- Procedury administracyjne, instytucje decyzyjne i opiniujące
- Zgodność inwestycji OŹE z planem zagospodarowania przestrzennego
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – przebieg postępowania, organy prowadzące i strony postępowania,
- Decyzja o realizacji inwestycji celu publicznego – zastosowanie w przypadku inwestycji OŹE
- Postępowania budowlane
- Organy prowadzące i strony postępowania,
- Projekt budowlany oraz wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
- Wykonalność a ostateczność pozwolenia na budowę
- Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej z OŹE
- Procedura uzyskania warunków przyłączeniowych
- Terminy rozpatrzenia wniosków, odwołania  i opłaty z nimi związane
- Realizacja umowy o przyłączenie do sieci
- Utrudnienia podczas uzyskiwania warunków przyłączeniowych
- Energetyka prosumencka – inwestycje w mikroinstalacje, opłacalność
- Certyfikowani instalatorzy OŹE
- Pomoc publiczna
- Dotacje
- Instrumenty finansowe
- Biznes plan
- Analiza efektywności inwestycji
- Finansowanie inwestycji
- Analiza Kosztów i Korzyści
- Analiza SWOT
- Matematyka finansowa
- Metody rachunku dyskontowego
- Wartość bieżąca inwestycji
- Źródła kapitału /kredyt, leasing, pożyczka, poręczenie…/
- Szkolenia proekologiczne, zakres, cele, źródła wsparcia i finasowania
- Montaż finansowy inwestycji proekologicznych
- Case Study