EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com

Dział EMEA PowerHub oferuje usługę projektowania i realizacji rozwi±zań dla inwestorów indywidualnych buduj±cych Prosumenckie Węzły Energetyczne /Home Power System/ wykorzystuj±ce systemy automatyki domowej HMS/BMS oraz zasoby Odnawialnych ¬ródeł Energii /OZE/. Dział EMEA PowerHub prowadzi także szkolenia dla osób, które s± zainteresowane poszerzeniem wiedzy w zakresie rekomendowanym dla specjalistów ubiegaj±cych się o uprawnienia Certyfikowanego Instalatora OZE. Szkolenia obejmuj± zagadnienia zalecane standardami UE.

 

Kursy obejmuj± poniższ± tematykę ogóln±:
- Odzysk energii ze Ľródeł płytkiej geotermii, odpadów przemysłowych i rolniczych, wiatru i biomasy
- Zasoby naturalne
- Energia pierwotna
- Efekt ekologiczny
- Przemiany form energii, metody konwersji, kogeneracja
- Produkcja energii w O¬E
- Wytwarzanie energii w elektrowniach wiatrowych
- Wytwarzanie energii w biogazowniach rolniczych i utylizacyjnych
- Konwersja energii w pomach ciepła
- Odzyskiwanie energii z "odpadów" - ¶cieki, biomasa komunalna
- Budowa systemów generacji energii w oparciu o O¬E /także z wykorzystaniem energii solarnej i rekuperacji/
- Aspekty projektowania systemów grzewczych i zasilania elektrycznego w małych obiektach infrastrukturalnych
- Sterowniki PLC TECOMAT Foxtrot w układach zarz±dzania zasobami energetycznymi budynku
- Domowe Mikrosiłownie Kogeneracyjne
- Gminne Centra Energetyczne
- Aspekty bezpiecznej eksploatacji urz±dzeń O¬E
- Magazynowanie energii
- Zagospodarowanie wyprodukowanej energii
- Zagospodarowanie pozostało¶ci po przemianach energetycznych
- Koszt cyklu życia, kalkulacja kosztów produkcji /amortyzacja, utylizacja ¶cieków, podatki/
- Podł±czenie O¬E do odbiorczych sieci przesyłowych /pr±d, gaz, ciepło/
- Obowi±zek zakupu energii z O¬E
- Opłacalno¶ć przedsięwzięcia O¬E
- Zewnętrzne Ľródła finansowania inwestycji w O¬E
- Optymalizacja kosztowa projektów
- Przychody z inwestycji w O¬E
- Perspektywa zwrotu inwestycji w O¬E, szacowanie przychodów, ryzyko inwestycyjne
- Koszt eksploatacji i utylizacji O¬E, utracone przychody zwi±zane z posadowieniem O¬E
- Szacowanie przychodów z inwestycji w O¬E, system aukcyjny
- Energetyka prosumencka – zasady inwestycji w instalacje O¬E wg prawa energetycznego
- Oddziaływanie inwestycji O¬E na ¶rodowisko
- Decyzja o uwarunkowaniach ¶rodowiskowych
- Ocena oddziaływania na ¶rodowisko OO¦
- Karta Informacyjna Przedsięwzięcia i Raport Oddziaływania Przedsięwzięcia
- Udział społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych
- Procedury administracyjne, instytucje decyzyjne i opiniuj±ce
- Zgodno¶ć inwestycji O¬E z planem zagospodarowania przestrzennego
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – przebieg postępowania, organy prowadz±ce i strony postępowania,
- Decyzja o realizacji inwestycji celu publicznego – zastosowanie w przypadku inwestycji O¬E
- Postępowania budowlane
- Organy prowadz±ce i strony postępowania,
- Projekt budowlany oraz wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
- Wykonalno¶ć a ostateczno¶ć pozwolenia na budowę
- Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej z O¬E
- Procedura uzyskania warunków przył±czeniowych
- Terminy rozpatrzenia wniosków, odwołania  i opłaty z nimi zwi±zane
- Realizacja umowy o przył±czenie do sieci
- Utrudnienia podczas uzyskiwania warunków przył±czeniowych
- Energetyka prosumencka – inwestycje w mikroinstalacje, opłacalno¶ć
- Certyfikowani instalatorzy O¬E
- Pomoc publiczna
- Dotacje
- Instrumenty finansowe
- Biznes plan
- Analiza efektywno¶ci inwestycji
- Finansowanie inwestycji
- Analiza Kosztów i Korzy¶ci
- Analiza SWOT
- Matematyka finansowa
- Metody rachunku dyskontowego
- Warto¶ć bież±ca inwestycji
- ¬ródła kapitału /kredyt, leasing, pożyczka, poręczenie…/
- Szkolenia proekologiczne, zakres, cele, Ľródła wsparcia i finasowania
- Montaż finansowy inwestycji proekologicznych
- Case Study