EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com
Strona zawiera szereg filmów, programów, przykładów i opisów instruktażowych dla samodzielnej nauki konfigurowania, programowania i obsługi sterowników TECOMAT
Konfiguracja połączenia lokalnego TECOMAT - PC Konfiguracja.avi
Ethernet connection settings.jpg
IP_address.png

Film instruktażowy, pokazujący kolejne kroki konfiguracji połączenia komputera PC ze sterownikiem TECOMAT Foxtrot złączem Ethernet do pracy w  sieci LAN.
Wyjaśnienie pojęć:
LAN IP Address
- adres sterownika w lokalnej sieci Ethernet pozwalający na bezpośrenie połącznie pomiędzy uczestnikami tej sieci
"MODE" - przycisk na CPU sterownika TECOMAT, którego naciśnięcie powoduje cykliczne wyświetlanie numeru IP nadanego jednostce centralnej /np. IP=192_168_001_104/.
Karta sieciowa - port komunikacyjny Ethernet w komputerze podłączanym do CPU sterownika. Wymagane ustawienie adresu IP, maski podsieci i bramy domyślnej dla protokołu TCP/IPv4

UWAGA:
Każdy kanał Ethernet ma swój adres IP i maskę IP. Ich wartości dotyczą obu partnerów komunikacji. Ogólna zasada jest taka, że adresy IP obu uczestników komunikacji muszą być identyczne w miejscach, w których maska IP ​​ma wartość niezerową. Maska IP ​​powinna być identyczna dla obu uczestników, jednakże, nie jest to konieczne.
Przykład:
PC-PLC
Adres IP: 192.168.1.1  Maska IP​​: 255.255.255.0
Adres IP: 192.168.1.2  Maska IP​​: 255.255.255.0
lub:
PC-PLC
Adres IP: 192.168.12.1   Maska IP: 255.255.0.0
Adres IP: 192.168.25.8   Maska ​​IP: 255.255.0.0
Uwaga: Pierwsza liczba w adresie IP nie może być 0, ostatnia liczba w adresie IP nie może być 0 lub 255! Ostatnia liczba w masce IP nie może być 255! Błędnie nadane wartości adresu IP i maski IP są korygowane przez CPU na wartości domyślne ustawione przez producenta. Adres IP i maska ​​IP są ważne dla wszystkich protokołów stosowanych w wybranym kanale Ethernet.

Tworzenie nowego projektu Tworzenie projektu.avi
Getting_Started_pl.pdf
Getting_Started_en.pdf

Film instruktażowy, pokazujący krok po kroku jak utworzyć nowy projekt w programie Mosaic.
Wyjaśnienie pojęć:
Grupa Projektowa
- "Project Group" zbiór wszystkich plików opisujących kompletny system automatyki o dowolnej ilości współpracujących sterowników PLC /domyślna nazwa "ProjectGroup1"/. W folderze o domyślnej nazwie MosaicApp /aplikacje w programie MOSAIC/ automatycznie generowany jest plik główny *.mpr oraz folder o nazwie identycznej jak przyjęta dla Grupy Projektowej zawierający wszystkie pliki i foldery dokumentacji kompletnego systemu automatyki.
Projekt - zbiór wszystkich plików dotyczących jednego sterownika PLC w ramach całego systemu automatyki /Grupy Projektowej /domyślna nazwa "Plc1"/. Wszystkie pliki opisujące kompletny projekt znajdują się w folderze o nazwie domyślnej MosaicApp/ProjectGroup1/Plc1.
POU - "Program Organisation Unit" dowolny blok programu interfejsowego sterownika /Program, Funkcja, Blok funkcyjny/ w jednej z form wg IEC 61131-3 /IL, ST, LD, FBD, CFC, SFC*/. Bloki POU budują zasadniczy szkielet oprogramowania interfejsowego sterownika.
Program - blok software'owy sterownika zawierający zbiór instrukcji i poleceń dla realizacji założonego procesu.
Program name - nazwa bloku programu interfejsowego /domyślnie "progMain"/
Program Instance - całość lub część bloku programowego wywoływanego w programie sterownika przez swoją nazwę. Instancje stanowią elementy programu wprowadzonego do PLC, które podlegają wykonaniu w cyklu pętli sterownika.
Program Instance name - dodatkowa nazwa wyróżniająca blok programu interfejsowego, który jest wielokrotnie wywoływany w różnych miejscach programu sterownika. Dla rozróżnienia danych obsługiwanych przez taki blok, nadawana jest dodatkowa etykieta, czyli nazwa pozwalająca na łatwą identyfikację konkretnego bloku spośród identycznych w strukturze programu sterownika. W przypadku, gdy blok programowy wykonywany będzie tylko jeden raz w całym obiegu pętli sterownika, nie ma potrzeby nadawania dodatkowej etykiety /domyślnie "Main"/.
Funkcja - "Function", blok POU wywoływany przez Program lub inną Funkcję. Nie jest bezpośrednio związany z realizowanym zadaniam technologicznym, ma charakter uniwersalny i dla identycznych danych zawsze zwraca identyczny wynik. Funkcje zawierają zbiór parametrów /zmiennych i stałych/, które są definiowane w momencie wywołania funkcji. Funkcja zwraca tylko jeden wynik będący wartością funkcji w zadeklarowanym formacie funkcji /np. tak jak funkcje trygonometryczne/.
Blok Funkcyjny - "Function Block", blok POU wywoływany przez Program lub inny Blok Funkcyjny. Nie jest bezpośrednio związany z realizowanym zadaniem technologicznym, ma charakter uniwersalny, sam w sobie nie przyjmuje żadnej wartości, komunikuje się z innymi blokami POU wyłącznie przez zbiór parametrów formalnych i może zwracać różne wyniki. Przykładowe standardowe Bloki Funkcyjne w Mosaic to S-Set, R-Reset, CLK - Clock Synchronization, PDT - Preset Date and Time... 
Funkcja, Blok Funkcyjny - "Function", "Function Block", podprogramy należące do grupy programów POU. Funkcje i Bloki Funkcyjne mogą korzystać lecz nie mogą wywoływać innych programów POU, podczas gdy programy POU mogą wywoływać Funcje i Bloki Funkcyjne.
TASK - nazwa zadania technologicznego realizowanego przez grupę bloków programowych. Zadanie może być wywoływane czasowo lub po wystąpieniu zdarzenia w trybach określanych przez numer procesu P. Domyślna nazwa "FreeWheeling", domyślny proces P0 dla zadań realizowanych w każdym obiegu pętli programowej sterownika. Możliwe są wywołania zadań procesami od P0-P64 w trybach przerwań sprzętowych, przerwań czasowych, restartów "Warm" /P62/ i "Cold" /P63/, etapowego wykonania dla uniknięcia hazardu /P1-P4/, realizacji ostatniego zadania kończącego pętlę programową /P64/, czy innych zdarzeń zdefiniowanych przez użytkownika.
*.mpr - "MOSAIC program" rozszerzenie nazwy pliku głównego Grupy Projektowej.
*.plc - rozszerzenie nazwy Projektu.
*.mcf - "Main configuration file" - rozszezenie nazwy automatycznie tworzonego pliku konfiguracyjnego pokazującego strukturę bloków programowych w sterowniku PLC.
RESOURCE CPM - zawartość jednostki centralnej CPU sterownika /Central Processing Module/. Wykaz zawiera listę zadań, formę ich realizacji oraz nazwy wywoływanych bloków programowych.


Nadawanie aliasów Alias.avi

Film instruktażowy pokazujący sposób opisywania wejść oraz wyjść sterownika TECOMAT za pomocą symboli
Wyjaśnienie pojęć:
I/O Setting - tabela przypisania fizycznych wejść i wyjść oraz informacji z modułow obiektowych do rejestrów sterownika i nazw symbolicznych.
Data Structure - wykaz informacji generowanych przez moduł obiektowy /stany wejść, wyjść, informacje o przekroczeniach zakresów pomiarowych, dane o poprawności pracy modułu..., itp./.
Full notation - adres rzeczywisty sygnału obiektowego zgodny z zasadami lokalizacji modułów /r0_p3_DI - oznacza kasetę (rack) nr 0, polożenie w kasecie na pozycji nr 3, moduł DI, bit DI0/  w systemie TECOMAT /patrz także przykład "Adresowanie modułów CIB w sterownikach TECOMAT/.
Alias - alternatywna nazwa służąca do identyfikacji sygnałów /przypisane własne oznaczenie symboliczne ułatwiające opisową identyfikację sygnałów obiektowych wykorzystywanych w projekcie/.
Terminal - oznaczenie zacisku na listwie przyłączeniowej wybranego modułu
Abs./len. - Numer komórki pamięci /Bit, Bajt.../, w której dana jest dostępna oraz długość danej.
Value - wartość lub stan /wejścia/wyjścia lub danej
Fixed - pole wprowadzenia wartości wymuszonej, która ma być użyta w programie zamiast rzeczywistej /przydatne np. podczas procesów uruchomienia instalacji/.
Note - dodatkowe uwagi i komentarze nie mające wpływu na proces sterowania


Sterownik symulowany Sterownik symulowany.avi

Film instruktażowy pokazujący pracę z symulowanym sterownikiem TECOMAT /SoftPLC/.
Środowisko TECOMAT Mosaic umożliwia testowanie programów na wirtualnym sterowniku oraz peryferiach przypisanych przez użytkownika. Dzięki temu można w łatwy oraz darmowy sposób sprawdzić poprawność opracowanego rozwiązania systemu automatyzacji.
Wyjaśnienie pojęć:
Sterownik symulowany
- programowo emulowany sposób reakcji konkretnego typu sterownika z rodziny TECOMAT z zaimplementowanym programem interfejsowym użytkownika. Symulator pozwala na wymuszenie stanów wejść, wyjść, zmiennych i wprowadzenie danych odzwierciedlających stan obiektu rzeczywistego celem przedaplikacyjnej weryfikacji poprawności struktury układu automatyki. Możliwa jest pełna weryfikacja kompleksowych rozwiązań opartych o dowolną ilość współpracujących sterowników powiązanych ze sobą dowolnymi sieciami komunikacyjnymi. Wyniki symulacji przedstawiane są w formie graficznej oraz liczbowej z przypisaniem aktualnych wartości obsługiwanych zmiennych. /patrz także przykład "Regulator PID" ukazujący możliwość symulacji obiektu regulowanego/.

Archiwizacja Archiwum.avi

Film instruktażowy ukazujący w jaki sposób archiwizować grupy projektowe.
Dzięki obsłudze archiwów *.piz (system kompresji dodatkowo zabezpieczony przed hakerami) oraz .zip (bardzo rozpowszechniony system kompresji obsługiwany przez większość dostępnych na rynku archiwizatorów) możliwe jest łatwe i bezpieczne przechowywanie stworzonych programów.
Wyjaśnienie pojęć:
Archiwizacja
- zapisanie wszystkich plików wchodzących w skład Grupy Projektowej do pamięci komputera - "polecenie File/Archiving/Archive current project group". Tworzony jest folder w wersji skompresowanej /rozszerzenie *.piz/
Pobranie wersji zachiwizowanej - pobranie z pamięci komputera PC wszystkich plików w formacie skompresowanym *.piz wchodzących w skład Grupy Projektowej do środowiska Mosaic - "polecenie File/Archiving/Restore archived project group".  /patrz także przykład "Program z Blokiem Funkcyjnym użytkownika"/

Program z obsługą CIB oraz WebMaker Program i WebMaker part 1.avi
Program i WebMaker part 2.avi

Film instruktażowy, pokazujący tworzenie programu oraz kontrolę za pomocą przeglądarki internetowej.
Zagadnienia:
- Opracowanie prostego przykładu obsługi ściemniacza do światła /sterowanie dwoma przyciskami dwupołożeniowymi, regulacja świecenia żarówki, potwierdzanie stanu diodami LED, budowa prostej grafiki do obsługi przez użytkownika za pomocą komputera PC lub pulpitu dotykowego/
- Integracja obrazu z kamery pokazującej układ rzeczywisty
- Budowa programu w strukturze drabinkowej i blokowej
- Przypisywanie nazw zmiennym
- Korzystanie z programów bibliotecznych
- Kopiowanie kompletnych obwodów /Network/
- Obsługa Web Maker - budowa zawartości ekranu wizualizacyjnego z dostępnych elementów graficznych

Program z Blokiem Funkcyjnym użytkownika _PG_FBDExample_2010-05-29.piz

Przykład programu w języku FBD. Sterownik obsługuje czujniki obecności w dwóch pomieszczeniach, po 3 czujniki w każdym. W przypadku jednoczesnego pobudzenia dwóch lub trzech czujników w którymkolwiek z pomieszczeń przez czas dłuższy niz 5 sekund, generowany jest sygnał alarmu. Blok funkcyjny analizujący czujniki jest wywoływany dwukrotnie w pętli głównej osobno dla każdego z pomieszczeń.
Obsługa programu:
1. Uruchomić program narzędziowy Mosaic /można pobrać tutaj/.
2. Pobrać i zapisać na dysk załączony program przykładowy _PG_FBDExample_2010-05-29.piz /rozszerzenie *.piz jest formą zapisu plików *.zip dodatkowo chroniącą przez wirusami/
3. W oknie dialogowym wyboru nowej Grupy Projektowej wybrać Cancel /nie ma potrzeby zakładania nowej Grupy Projektowej/
4. Z listy rozwijanej "File" menu programu Mosaic wybrać "Archiving/Restore archived project group...". Jest to polecenie załadowania plików *.piz do obsługi przez program Mosaic. Załadować plik programu przykładowego /Uwaga, dla bezpieczeństwa, program zmienia nazwę na 5_20110107105319.piz/.
5. Klawiszem F9 lub kliknięciem w ikonę  dokonać kompilacji załadowanego programu dla sprawdzenia jego poprawności
6. Klawiszem Alt+F2 lub kliknięciem w ikonę   uruchomić transmisję pomiędzy Mosaic a symulowanym sterownikiem
7. Po zakończeniu kompilacji przesłać program do symulatora sterownika klawiszem Ctrl+F9 lub kliknięciem w ikonę
8. Uruchomić symulację programu klawiszem Alt+F6 lub kliknięciem w ikonę
9. Wymuszać stany wejść "sensor1 - sensor3" kliknięciem lewym klawiszem myszki na wybraną linię wejściową.
10. Obserwować reakcję wyjść.
11. Dokonywać własnych zmian i modyfikacji.


Adresowanie modułów CIB w sterownikach TECOMAT Adresowanie Foxtrot.jpg
Adresowanie CIB_1.jpg
Adresowanie CIB_2.jpg
Przykład programu z CIB.jpg

Załączone rysunki obrazują zasady adresowania modułów obiektowych magistrali CIB w konfiguracji sterownika TECOMAT Foxtrot.
Objaśnienia:
- Każdy moduł obiektowy CIB ma swój własny, unikalny adres hardware'owy. Dodatkowo, program Mosaic nadaje każdemu modułowi adres ID w momencie dodawania modułu do konfiguracji systemu /patrz zał. Adresowanie CIB_1/
- Nadany numer identyfikacyjny ID stanowi część używanej nazwy (1) oraz służy do identyfikacji aliasu nazwy symbolicznej (2) /patrz zał. Adresowanie CIB_2/. Nazwy symboliczne są nadawane przez użytkownika.
- Adresowanie w TECOMAT Foxtrot i adresowanie w TECOMAT TC700 opierają się na ulokowaniu modułów w kasetach. TECOMAT Foxtrot adresuje wirtualną kasetę, z uwagi na jej fizyczny brak.
- Moduł CPU, moduły Master magistral CIB oraz panele operatorskie zajmują wirtualną kasetę o numerze r0 /rack0 oznaczony także jako RM0 - Rack Module 0/
- Poszczególne moduły w kasecie są adresowane w/g zajmowanych pozycji /p/ w kolejności ich montażu, przy czym CPU zajmuje pozycję p0, zintegrowany wyświetlacz na module CPU zajmuje pozycję p1, zintegrowany Master CIB zajmuje pozycję p2, zintegrowany moduł wejść/wyjść dostępnych na CPU zajmuje pozycję p3, pozycje p4-p7 pozostają niewykorzystane, pozycje p8-p11 służą do adresowania dodatkowych paneli operatorskich dołączanych do do CPU magistralą TCL2.
- Moduły obiektowe rozszerzające zakres wejść/wyjść CPU zajmują wirtulną kasetę r1 o pozycjach p0-p9 nastawianych przełącznikiem hardwere'owym
- Moduły Master kolejnych gałęzi magistrali CIB /można dołączyć dodatkowo 8 gałęzi po 500mb każda/ zajmują wirtualną kasetę RM3 i pozycje p0, p2, p4, p6
- Nie ma potrzeby wykorzystywania adresów fizycznych w programie, wystarczy podać przypisany adres symboliczny /patrz przykład programu zał. Przykład programu z CIB/.


Komunikacja z wykorzystaniem SMS _PG_ExampleSMS1_2010-06-04.piz

Załącznik prezentuje przykład programu realizującego komunikację SMS przez modem przyłączony do sterownika TECOMAT Foxtrot. Przedstawione sa dwie programu wersje programu głównego w formie listy poleceń /ST/ i bloków funkcjonalnych /FBD/.
Struktura programu głównego /SMSMain/:
- Obwód 1 /Network 1/ kontroluje gotowość bramki SMS /sygnał iSMS.Ready/ i wywołuje blok programowy RemoveSMSfromQueqe, który zmniejsza kolejkę obsługiwanych wiadomości SMS
- Obwód 2 /Network 2/ wywołuje biblioteczny blok programowy SMS_HANDLER /z biblioteki SmsLib/ obsługujący kanał transmisyjny wysyłania i odbioru wiadomości przez bramkę SMS. Wymagane jest sparametryzowanie bloku SMS_HANDLER danymi abonenta, danymi karty SIM oraz sieci komórkowej, przez którą dokonywana jest transmisja. Modem GSM dołączony jest do kanału komunikacyjnego /np.RS232/ pracującego w trybie UNI /szczegóły patrz opis programu bibliotecznego SMS_HANDLER w rodziale 1.2.1 SMS_Handler dokumentacji dostępnej w zakładce Help programu Mosaic/. Blok programowy SMS_HANDLER obsługuje transmisję w dwóch kierunkach wyznaczanych przez sygnały Send dla wysyłki wiadomości i NewMess dla wiadomości przychodzącej, którą przekazuje do bloku funkcyjnego GSM_PARSER, który analizuje treść otrzymanej wiadomości zgodnie z wymogami programu użytkownika. Jednocześnie funkcja CTU nadaje kolejny numer otrzymanej wiadomości i wystawia informację o odebraniu nowej wiadomości SMS na wyjściu iSMS.
- Obwód 3 /Network 3/ wywołuje funkcję StoreSMS, która wprowadza dane do sterownika dodając jednocześnie znacznik czasowy TimeStamp
- Obwód 4 /Network 4/ obsługuje funkcę SMSAlarm, która przygotowuje treść SMS do wysyłki w przypadku wystąpienia alarmu.

Komunikacja z protokołem Modbus TecoLibSrc_Modbus_RTU.piz
Test_ModbusRTUlib.piz
_PG_ModbusRTU.piz
_PG_Modbus_CP1015_ACU.piz

Załącznik prezentuje dwa przykłady programu realizującego komunikację z protokołem ModbusRTU dla odczytu licznika mocy i zbioru danych pomiarowych z modułu Adam.
Struktura programu głównego /prgMain/ (przykład 1):
- Obwód 1 /Network 1/ wyznacza początek obszaru zmiennych, w ktorych przechowywane są dane odczytane z licznika mocy
- Obwód 2 /Network 2/ wywołuje funkcję biblioteczną ModbusCmd dla odczytu danych
- Obwód 3 /Network 3/ wywołuje blok funkcyjny organizujący transfer wybranym kanałem komunikacyjnym /CH1...CHn/ w trybie ModbusRTU /PLC jako Master i licznik jako Slave/.
Struktura programu głównego /Foxtrot_vs_Adam/ (przykład 2):
- Obwody realizują zadania analogiczne do Przykładu 1, przy czym dołączonych jest więcej zewnętrznych modułów, z których odczytywane są dane pomiarowe.

Regulator PID _PG_ExamplePIDs_2010-05-21.piz

Załączony plik prezentuje przykład aplikacji regulatorów PID obsługujących procesy grzania i mieszania z wizualizacją bloków nastaw parametrów oraz oscyloskopową prezentacją pracy. Dla zobrazowania przebiegów i właściwego doboru parametrów, programowo symulowane są warunki pracy regulatorów. Wykorzystano regulator inkrementalny /blok funkcyjny PID11 - wyjścia MORE /Więcej/ i LESS /Mniej/ z krótką listą parametrów oraz regulator z bezpośrednim wyjściem OUT, także z ograniczoną listą parametrów. Zakładka WebMaker pokazuje okna parametrów nastawczych obu regulatorów oraz bloków symulatorów. Zakładka GraphMaker pokazuje przebiegi oscyloskopowe procesów regulacji.
Uwaga:
Załącznik w formie skompresowanej. Obsługa - patrz przykłady "Archiwizacja" i "Program z Blokiem Funkcyjnym użytkownika"
Struktura programu:
- W pętli głównej wywoływane są programy _PID2_Example i _PID1_Example
- Obwód 1 /Network 1/ każdego z wywołanych programów obsługuje adekwatny funkcyjny blok biblioteczny PID11 lub PID21oraz odpowiednio bloki funkcyjne fbSIM1 i fbSIM2 dla symulacji parametrów aktualnych regulatorów.


Zestaw dydaktyczny

Zestaw dydaktyczny dla początkujących do wypożyczenia dla nauki własnej i testów
- Walizka z tworzywa z zamontowanym sterownikiem TECOMAT Foxtrot CP-1005, modułem rozszerzeń TCL2, modułami CIB, pulpitem dotykowym ID-18 oraz elementami manipulacyjnymi do realizacji zadań w zakresie projektowania i testowania obwodów dwustanowych i regulacyjnych /PID/. Szczegóły patrz tutaj


Obsługa stacji pogodowej i biblioteki prognozy pogody z portalu Yahoo Konfiguracja_GIOM3000.pdf
GIOM3000.piz
TXV00377_01_Mosaic_WeatherLib_cz.pdf
_PG_ExampleWeather_2012-09-07.piz

Załączniki prezentują przykład połączenia stacji meteorologicznej GIOM ze sterownikiem TECOMAT Foxtrot oraz aplikacji procedur bibliotecznych obsługujacych serwer pogodowy portalu Yahoo z wykorzystaniem komunikacji siecią Ethernet. Dokumenty .pdf opisują kolejne kroki parametryzowania portów komunikacyjnych stacji GIOM i sterownika TECOMAT Foxtrot CP-1000 oraz sposób wykorzystania biblioteki WeatherLib. Załączniki .piz są rzeczywistymi blokami programu interfejsowego, który realizuje obsługę pozyskiwania danych pogodowych wykorzystywanych przez układ automatyki.

Konfiguracja połączenia TECOMAT - PC w sieci Internet Komunikacja przez Internet.pdf

Załączony dokument zawiera opis kolejnych kroków konfiguracji połączenia PC – Tecomat Foxtrot realizowanego poprzez sieć WAN z wykorzystaniem routera TP-Link TL-WR1043ND wyposażonego w oprogramowanie DD-WRT.
Wyjaśnienie pojęć:
LAN IP Address
- adres sterownika w lokalnej sieci Ethernet pozwalający na bezpośrenie połącznie pomiędzy uczestnikami tej sieci
Internet/WAN IP Address - adres routera łączącego sieć lokalną /LAN/ z Internetem

Komunikacja kanałem VPN VPN.pdf

Niniejszy samouczek opisuje krok po kroku działania mające na celu uruchomienie serwera połączenia sieci wirtualnej VPN na routerze wyposażonym w alternatywne oprogramowanie OpenWrt.

VPN (Virtual Private Network) Wirtualna Sieć Prywatna opisywana jako tunel, przez który płynie ruch w ramach sieci prywatnej pomiędzy klientami końcowymi za pośrednictwem sieci publicznej takiej jak Internet. Sieć ta istnieje jedynie jako struktura logiczna działająca w rzeczywistości w ramach sieci publicznej. Pomimo takiego mechanizmu działania stacje końcowe mogą korzystać z VPN dokładnie tak jak gdyby istniało pomiędzy nimi fizyczne łącze prywatne.


Wgrywanie własnych plików wizualizacyjnych użytkownika Wizualizacje.avi

Film instruktażowy prezentujący kolejne kroki korzystania z narzędzia WebMaker w programie Mosaic. Przedstawiona jest zasada budowy ekranów wizualizacyjnych wykorzystujących animacje obrazujące dynamiczne stany urządzeń obsługiwanych przez sterowniki TECOMAT.
Objaśnienia:
- Pierwsza część filmu pokazuje wizualizację prostego zadania symbolizującego silnik w stanie załączonym i stanie spoczynku z wykorzystaniem animacji formacie GIF /plik użyty w przykładzie animacji graficznej pochodzi z portalu Wikipedia http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Schemat_pracy_silnika_elektryczne_pr%C4%85du_sta%C5%82ego.gif /
- Druga część filmu pokazuje możliwość przeglądania wybranych stron www skojarzonych z aktualnym stanem obsługiwanych urządzeń - np. dla bezpośredniego dostępu do instrucji serwisowej lub instrukcji obsługi adekwatnej dla potrzeb operatora maszyny
Uwaga:
System TECOMAT oraz oprogramowanie Mosaic pozwalają na wprowadzenie własnych animacji opracowanych w Javascript i Flash. Dostęp do implementacji tego typu animacji nie jest jednak opisany komunikatami ekranowymi Mosaic dla uniknięcia niejednoznaczności interpretacji animacji przez różne przeglądarki. Dla uzyskania informacji o sposobie dostępu do skorzystania z takiej funkcjonalności narzędzia Mosaic zapraszamy do kontaktu z firmą EMEA Gateway.

Synchronizacja zegara czasu rzeczywistego przez Internet _PG_SNTP_2012-04-25.piz

Załącznik prezentuje synchronizację wewnętrznego zegara czasu rzeczywistego w sterownikach TECOMAT sygnałem z serwerów SNTP /Simple Network Time Protocol/ dostępnych w sieci Internet. Serwery SNTP stanowią źródło sygnału, którego dokładność jest zapewniana przez wzorcowy czas pobierany bezpośrednio z zegarów atomowych lub za pośrednictwem satelitarnych systemów nawigacyjnych GPS, GLONASS, EGNOS, WAAS. Sygnał z serwerów jest przesyłany siecią Internet z dokładnością lepszą niż 10ms, co jest wystarczające dla realizacji praktycznie wszystkich zadań odległych instalacji wymagających synchronizacji czasowej.
Struktura programu głównego /PrgMain/:
- Obwód 1 /Network1 / pokazuje wykorzystanie programu bibliotecznego fbSntp
- Synchronizacja nastepuje w odstępach co godzinę /wyzwalanie zmienną systemową System_S.R_EDGE_1HOUR/ lub w dowolnym momencie "na żądanie" przez aktywację zmiennej Get. W obu przypadkach polecenie jest realizowane przy wystąpieniu zbocza narastającego którejkolwiek ze zmiennych wyzwalających synchronizację.
Znaczenie podstawowych parametrów:
- Kanał Ethernet pracujący w trybie UNI z protokołem UDP,
- SNTPaccept - potwierdzenie zrealizowanej komunikacji
- Port domyślny serwera SNTP=123, 
- Utcoff - przesunięcie czasu względem GMT w minutach,
- adres IP serwera SNTP,
- Done - zbocze potwierdzające zsynchronizowanie zegarów /stan 1, gdy niezsynchronizowane stan 0/,
- Busy=1 gdy trwa proces synchronizacji,
- TimeSet=1 dla potwierdzenia, że została dokonana korekta zegara systemowego sterownika.

Graphmaker - graficzna edycja przebiegów w programie Mosaic Graphmaker.pdf

Opis kolejnych kroków konfiguracji narzędzia Graph Maker, służącego do sporządzania graficznej edycji stanów wybranych zmiennych systemu nadzorowanego sterownikiem TECOMAT w formie wykresów określanych w oprogramowaniu Mosaic.

TECOMAT Foxtrot - zbiór przykładów gotowych programów technologicznych _PG_ModbusRTU.piz
_PG_KMB_meter.piz
_PG_Comm_UNI.piz
_PG_BacNet.piz
_PG_Datalogg_Email.piz
_PG_mixing_valve.piz
_PG_SMS_SendData.piz
_PG_Profibus.piz
_PG_WebGraph.piz
_PG_Lights.piz
_PG_RCM2_RRC.piz
_PG_PID_simulation.piz
_PG_DALIlib.piz
_PG_mBus.piz
_PG_MMC_SD_CARD.piz
_PG_Test_DALIlib.piz
_PG_SendDatalogger.piz
_PG_RecDBXLib_2008-10-22.piz
_PG_Test_ModbusRTUlib_2009-05-07.piz

Załączniki prezentują zbior różnych praktycznych przykładów konfiguracji programu interfejsowego sterownika TECOMAT dla realizacji zadań technologicznych. Obejmują one komunikację Modbus z analizatorem stanu sieci trójfazowej SMM33, komunikację BACnet ze stacją w sieci Ethernet /kanał CH1 pracujący w trybie BAC/, przesyłanie komunikatów SMS oraz tekstów Email i ich archiwizowanie w plikach dataloggera, obsługę zaworu mieszającego instalacji grzewczej, wymianę informacji z protokołem Profibus /kanał CH2 w trybie PFB/  i wiele innych gotowych rozwiązań zadań technologicznych.